Το έργο AGROCHAINS είναι συγχρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας : «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

  • Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση

    Το προτεινόμενο έργο AgroChains, έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση αλυσίδων εφοδιασμού βιομάζας από πράσινα υπολείμματα, με στόχο την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων (στερεά βιοκαύσιμα, ενέργεια), μέσω συγκεκριμένων δοκιμών πεδίου, δοκιμών τεχνολογιών αξιοποίησης και σχετικών τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αποτιμήσεων.


    Για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου επιλέχθηκαν δυο μεγάλες κατηγορίες βιομάζας, τα υπολείμματα αγρωστωδών και δενδρωδών καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που παράγονται κατά τις κλαδεύσεις αστικού πρασίνου και τις δασικές υλοτομίες. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις νομούς της χώρας: Σερρών, Ημαθίας και Καρδίτσας, όπου υπάρχουν ικανές ποσότητες όλων των τύπων υπολειμμάτων που αφορούν το έργο και υπάρχει ήδη ενδιαφέρον για την διαχείριση και την αξιοποίηση των υπολειμμάτων από υπάρχουσες μονάδες αξιοποίησης βιομάζας ή εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού.

    EXPLORE